Услуги

 • Ежегодна проверка и заверка, ремонт, зареждане и хидростатично изпитване на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене /прахови, с въглероден диоксид, водни и водопенни пожарогасители/;
 • Абонаментна проверка на техническо състояние на шлангове, струйници, кранове  и ПП касети. Напомняме на нашите клиенти /с SMS или телефонно обаждане/ за датата на предстоящето техническо обслужване;
 • Абонаментна поддръжка и проверка на пожароизвестителни системи (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина, изготвяне на съответната документация;
 • Абонаментна проверка на състояние на евакуационно осветление;
 • Консултации по създаване на организация за осигуряване на ПБ (пожарната безопасност) и за поддържане на техническото състояние на обектите в съответствие с валидните към даден момент строителни книжа, нормативни актове и технически спецификации;
  • Проучване и съдействие за отстраняване на потенциалните рискове, причини и условия за възникване и разпространение на пожари;
  • Разработване на вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обектите и осъществяване на контрол за спазването им;
  • Създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии;
  • Проектиране и изграждане на пожарогасителни /ПГС/ и пожароизвестителни системи/ПИС/;
  • Изработка на проекти по част пожарна безопасност;
 • Организация на пожарната безопасност на обектите по НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 01 октомври 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ:
  • Създава досие на обекта, съдържащо съответните документи по пожарна безопасност /ПБ/.
  • Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
  • Разработва планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранване и др.
  • Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта.
  • Разработва схеми и планове за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.
  • Изготвя съвместно с ръководителите на обектите заповедите по ПБ.
  • Организира периодично учебна евакуация и практическо проиграване на плановете за действие на персонала при ликвидиране на пожари и производствени аварии.
  • Организира и контролира пожаробезопасното извършване на огневи работи на територията на обекта.
  • Организира и провежда противопожарна подготовка и инструктаж на работниците и служителите от фирмата и съдейства при изпълнение предписанията на органите по пожарна и аварийна безопасност.